جلسه مدیران و رابطین مدارس علمیه اهل سنت خراسان جنوبی با موضوع برگزاری کلاس ها و امتحانات پایان سال با توجه به شیوع ویروس کرونا

جلسه مدیران و رابطین مدارس علمیه اهل سنت خراسان جنوبی با موضوع برگزاری کلاس ها و امتحانات پایان سال با توجه به شیوع ویروس کرونا

فهرست