آخوند کمالی عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، حضور مردم را موجب یاس دشمنان و سربلندی دوستان دانست.
فهرست