مصاحبه تصویری امام جمعه اهل سنت تایباد در رابطه با سالروز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲
فهرست