مولوی نیک کردار: مردم سرنوشت زندگی خود را به کسی بسپارند که آگاه به امور باشد
فهرست