استاد حوزه علمیه جامعه الاحناف تایباد: مردم شخص مدبر و آگاه به مسائل مختلف را در انتخابات تعیین کنند

https://hajifirouz2.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/f9ef09164a3a2c970db0d217c8f3844734426442-360p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjNmMDYyYTlkNTZlNGQyMTE5Yjk0YTgxZmRkOGU2OWE1IiwiZXhwIjoxNjIzNjg2NDQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.exXHWIHZ6OyBhOu7dGcUTHP1nppcDoiuUsAqwwC2PHU
فهرست